Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Central Committee Members

The following is a list of the 29th Term of Central Committee of the Federation of Livestock Farmers' Associations of Malaysia (FLFAM) for the period of 2017 - 2019.

马来西亚禽畜业联合总会第廿九届理事会名单 (2017 - 2019)

Life Honorary President
永久名誉会长

 

 

Low Kan 刘干先生 JMN

Datuk Lee Ah Fat (deceased)
拿督李雅发先生 (已故)

Kwei Yew Tong  郭耀通先生 AMN

Advisors
会务顾问

Tan Sri Francis Lau Tuang Nguang 丹斯里刘团源先生

Dato Fong Kok Yong 拿督方国荣先生

Mr Chia Keok Keong 佘克强先生

Legal Advisor
法律顾问

Mr Chua Kim Boon
蔡庆文律师

President
总会长

Datuk Jeffrey Ng Choon Ngee
拿督黄俊仪先生

Deputy President
署理会长

Mr Tan Kuang Liang
陈光亮先生

Vice President
副会长

Mr Ti Bon Poy
郑文培先生

Mr Chuang Hock Meng
庄福明先生

Secretary General
总务

Mr Cliff Kwei Shu Cheng 
程先生

Deputy Secretary
副总务

Mr Lee Yoon Yeau
李润耀先生

Treasurer
财政

Mr Lee Lee Kong

李利广先生

Committee Members
理事

Mr Lee Kun Meng
Mr Tung Hong Chai
Mr Low Lim Huat
Mr Loo Choo Gee
Mr Seh Choi Hoo
Dato' Sri Soon Shy Chwan
Dato' Ding Chong Chow
Mr Cheng Bou Hua
Mr Yeo Kiah Yoo
Mr Tan Kim Eng
Mr Ling Iu King
Mr Tan Soo Soon
Mr Lee Hock Chuang
Mr Shim Vun Ngee
Dr. Ng Siew Thiam
Mr Chieng Ung Kwong

李坤明先生
张鸿财先生
刘林发先生
罗之义先生
徐水和先生
拿督斯里孙诗传先生
拿督陈崇凑先生
钟茂和先生
杨嘉友先生
陈锦荣先生
林秋强先生 (已故)
陈泗顺先生
李福川先生
沈文义先生
吴秀添兽医先生
詹文光先生

Internal Audit
内部查账

 

Mr Loh Wee Ching
罗韦清先生

Dr Khaw Eng Sun

许永山兽医

Evonik. Power to create
BULLETIN BOARD

30 May 19

Larangan Pemanduan Kenderaan Barangan semasa Ops Hari Raya Aidilfitri (HRA) 2019.

Jadual tempoh larangan bagi kenderaan yang berkaitan dan akan dikuatkuasakan bermula 1,2,3,8 & 9 Jun 2019.

» View archives